Obchodní podmínky

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.fitex.cz   

( KONTAKT na provozovatele: Jakub Polenský, Za Škardou 327, 370 06, Srubec,Ič: 19228295, tel: +420 721 946 648)

 

1. Všeobecná ustanovení

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). 

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Ustanovení týkající se zákonných práv spotřebitele se týkají pouze kupujícího v postavení spotřebitele (např. odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl.NOZ ). Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit či doplňovat. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách http://www.fitex.cz/. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je osobou právnickou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Uzavřená smlouva je dodavatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. 

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě http://www.fitex.cz/ a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

2. Objednávky

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.fitex.cz  jsou považovány za závazné.  

Je třeba řádně vyplnit veškeré povinné údaje, včetně telefonu v objednávce.

Objednané zboží je zasíláno dle způsobu úhrady.  

Není-li uvedeno jinak, objednávka je expedována do 5 pracovních dnů po obdržení objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude kupující neprodleně informován emailem nebo telefonicky.

Místem dodání objednávky je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

Vlastnické právo ke zboží z objednávky přechází na kupujícího jeho převzetím a zaplacením stanovené částky.

Vyplněním registračního formuláře kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Vyplněním registračního formuláře kupující dává prodávajícímu souhlas k zasílání obchodních sdělení prodávajícího. Z tohoto zasílání se může nakupující následně odhlásit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží..

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

3. Uzavření kupní smlouvy

Příjem objednávek je možný:

Poštou na adresu: Polenský - Fitex, Blahoslavova 538/9 A, 370 04 České Budějovice.

Prostřednictvím internetového obchodu: http: // www.fitex.cz//

E-mailem: info@fitex.cz 

Na stránkách internetového obchodu je seznam zboží, které je prezentováno dodavatelem k prodeji. Všechny ceny v našem obchodě jsou koncové a uvedené včetně DPH 21%.

Pro objednání zboží v internetovém obchodu vyplní kupující formulář na webovém rozhraní, kde jsou také informace o nákladech spojených s dodáním zboží ( přepravné). 

Objednávkový formulář obsahuje:

- objednané zboží (kupující objednané zboží vloží do elektronického nákupního košíku)

-  způsob úhrady

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží

Objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před uzavřením objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a popřípadě měnit údaje, které vložil do objednávky.Prodávající ihned po obdržení objednávky kupujícímu potvrdí, že přijal objednávku elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty, kterou kupující uvede v objednávce. Tato zpráva je automatickou informaci, že prodávající obdržel od kupujícího objednávku.

 Kupní smlouva vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.

Zboží, které je prezentováno v internetovém obchodu htpp // www.fitex.cz// není považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy. Návrh na uzavření kupní smlouvy činí až kupující svou objednávkou. 

4. Platební podmínky a ceny zboží

Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu dodavatelem v okamžiku povrzení objednávky.

Uhrazení kupní ceny:

dobírkou - při předání od přepravce zboží hradí kupující řidiči přepravní společnosti

převodním příkazem - na účet prodávajícího ( ČSOB č. účtu:322781356/0300)

Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem úhrady zboží. Tj. při platbě dobírkou - převzetí příslušné částky zmocněnou osobou, při převodu na účet - v den připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednávce, slouží pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným osobám.

Způsoby a cena doručení

Při odběru nad 2 000,-Kč vč. DPH je doprava ZDARMA.

Jestliže kupující odmítne převzít zboží zaslaného prostřednictvím dopravce, na základě platné objednávky potvrzené prodávajícím, z jiných než zákonných důvodů, je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu škody, která je tímto jednáním prodávajícímu způsobena ( náklady na poštovné). 

Zásilku je nutno při převzetí od přepravce důkladně zkontrolovat. V případě, že je obal poškozený nebo by mohlo být poškozeno i samotné zboží, doporučujeme zásilku nepřebírat nebo sepsat zápis o poškození zásilky s řidičem přepravní společnosti. Podepsáním přepravního listu přepravci kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zásilka není mechanicky poškozena. 

5. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@fitex,cz.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal.. Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží.

 

7. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu dodavatel povinen tuto informaci předat.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. a to tak že zašle emailovou zprávu na info@fitex.cz nebo písemně na adresu prodávajícího. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Kupující souhlasí s ukládáním souborů cookies na svém počítači.


 

8. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Případné spory mezi internetovým obchodem Fitex a Kupujícím lze nadále řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující - spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Více informací o tomto mimosoudním řešení sporu naleznete na  https://www.coi.cz/  nebo email: adr@coi.cz

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.5.2023

Ke stažení

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.